Virksomhetsstyring

Prinsipper for eierstyring

1. Innledning

Eqology ASA («Selskapet») ønsker å opprettholde en høy standard for eierstyring og selskapsledelse. Dette dokumentet oppsummerer hovedprinsippene for selskapets eierstyring og selskapsledelse.

For å sikre at prinsippene skissert i denne oppsummeringen etterleves har Selskapet utarbeidetfølgende særskilte retningslinjer inntatt som vedlegg:

arrowVedlegg 1: Styreinstruks

arrowVedlegg 2: Instruks for valgkomiteen

arrowVedlegg 3: Instruks for daglig leder og den øvrige selskapsledelse

arrowVedlegg 4: Etiske retningslinjer

arrowVedlegg 5: Retningslinjer for revisor m.fl.

arrowVedlegg 6: Instrukser for investorkontakt

2. Ledelsesstruktur

I. Generalforsamlingen

Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i Selskapet. Alle aksjeeiere har rett til å fremlegge saker til agendaen, møte, uttale seg og stemme på generalforsamlinger.

Den ordinære generalforsamlingen holdes hvert år før utgangen av juni. Styret kan innkalle til ekstraordinære generalforsamlinger når som helst. Selskapets revisor eller aksjeeiere som representerer minst 5% av den totale aksjekapital kan forlange at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling.

Innkalling og saksdokumenter til generalforsamlingen, inkludert valgkomiteens innstilling, skal være tilgjengelig på selskapets hjemmeside senest 21 dager før generalforsamlingen og sendes aksjonærene senest to uker før generalforsamlingen avholdes.

Generalforsamlingen velger medlemmer og varamedlemmer til styret, bestemmer størrelsen på godtgjørelsen til styret, godkjenner årsregnskapet, behandler styrets forslag til godtgjørelse tilledende ansatte og bestemmer andre saker som i henhold til loven eller Selskapets vedtekter skal behandles på generalforsamlingen.

II. Styret

Styret har det overordnede ansvaret for ledelsen av Selskapet. Dette inkluderer et ansvar for å overvåke og utføre kontroll med Selskapets aktiviteter.
Styrets fremgangsmåte og ansvar reguleres av et sett handlingsregler, disse fremgår av Vedlegg 1 til dette dokument.

Det er Selskapets intensjon at medlemmer av styret skal velges i lys av en vurdering av Selskapets behov for ekspertise, kapasitet og balansert beslutningstaking, og med et mål om å sørge for at styret kan operere uavhengig av særskilte interesser og at styret kan fungere effektivt som en gruppe.

Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmer av styret skal være uavhengige av Selskapets ledelse og dets hovedforretningsforbindelser. Minst to av de aksjeeiervalgte medlemmene av styret skal være uavhengige Selskapets hovedaksjeeier(e).

Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Ved valg skal det legges til rette for at generalforsamlingen får mulighet til å stemme på hver enkelt av styrekandidatene.

III. Daglig leder

Daglig leder er ansvarlig for den daglige ledelsen av Selskapet. Daglig leder er ansvarlig for å sørge for at Selskapets regnskap føres i henhold til gjeldende norsk lov og regelverk og andre relevante lover, og at Selskapets eiendeler blir forvaltet forskriftsmessig.

Daglig leder utpekes av, og rapporterer til, styret.

Daglig leders fullmakter og ansvar er definert i instruks vedtatt av styret, jf. Vedlegg 3 til dette dokument.

IV. Valgkomité

Valgkomitéen består av 3 medlemmer. Medlemmene i valgkomitéen, inkludert komitéens formann velges av generalforsamlingen. Medlemmer av valgkomitéen velges for to år av gangen. Ved valg skal det legges til rette for at generalforsamlingen får mulighet til å stemme på hver enkelt avkandidatene til valgkomiteen.

Valgkomiteens oppgave er å nominere kandidater som skal velges til medlemmer og varamedlemmer av styret samt å komme med en anbefaling når det gjelder godtgjørelse til styrets medlemmer.

Godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer fastsettes av generalforsamlingen.

Prinsipper for utpekelsen av valgkomitéen samt komitéens arbeid fremgår av Vedlegg 2 til dette dokument og skal legges frem for generalforsamlingen for godkjennelse.

V. Lik behandling

Selskapet har én aksjeklasse. Hver aksje i Selskapet har én stemme.

Alle aksjeeiere skal behandles likt. Aksjeeiere skal ikke utsettes for forskjellsbehandling som ikke har faktisk grunnlag i Selskapets og aksjeeiernes felles interesser.

VI. Verdier og etikk

Selskapet ønsker å skape en sunn selskapskultur. Styret har derfor vedtatt og innarbeidet etiske retningslinjer, jf. Vedlegg 4 til dette dokument.

VII. Overførbarhet

Alle aksjene i Selskapet kan overføres uten begrensninger.

VIII. Revisjon

Styret har vedtatt og godkjent retningslinjer for Selskapets revisor og personer som er tilknyttet revisor og som utfører ikke-revisjonsrelatert arbeid, jf. Vedlegg 5 til dette dokument.

IX. Egenkapital

Selskapet skal ha en egenkapitalgrad som passer til dets mål, strategi og risikoprofil.

X. Investorforhold

Selskapets informasjonspolicy skal være basert på åpenhet og likebehandling av alle aksjeeiere, jf. Vedlegg 6 til dette dokument.