Retningslinjer for revisor

Retningslinjer vedrørende annet arbeid enn revisjon utført av revisor eller personer tilknyttet revisor for Eqology ASA.

1. Disse retningslinjene er vedtatt av styret i Eqology ASA («Selskapet»). Retningslinjene skal også vedtas av styrene i samtlige av Selskapets datterselskaper.

2. Retningslinjene gjelder for den revisor som utfører revisjon for Selskapet eller for Selskapets datterselskaper, inkludert, men ikke begrenset til, konsernrevisjon.

3. Revisors primære oppgave er å utføre revisjon pålagt ved lov og faglige standarder med den nøyaktighet, kompetanse og integritet som loven og faglige standarder krever. Dersom revisor og/eller en tilknyttet person får for mange oppdrag som ikke er relatert til revisjon, kan dette sette revisors stilling på spill og minske den tillit offentligheten har til revisors integritet og objektivitet overfor Selskapet.

4. Det aktuelle besluttende organ i Selskapet bør derfor, før revisor eller en tilknyttet person får oppdrag som ikke relaterer seg til revisjon, vurdere nøye hvorvidt oppdraget (a) er klart til Selskapets fordel og (b) ikke vil sette revisors integritet og objektivitet i fare i lys av følgende elementer:

(i) Revisjonsarbeid bør være revisors høyeste prioritet, og annet arbeid må ikke prioriteres på bekostning av revisjonsarbeidet;

(ii) Selskapets ledelse skal forsikre seg om at det ikke er noen fare for interessekonflikter dersom revisor utfører både revisjonsarbeid og annet arbeid for selskapet;

(iii) Oppdrag som ikke relaterer seg til revisjon bør ikke gis revisor med mindre det er begrunnet med at det er av særlig fordel for selskapet at revisor bistår. Eksempler påslik bistand er:

  • Revisors standard selskapsrettslige bekreftelser (verdivurderings- og betalingsbekreftelser m.v. i forbindelse med emisjoner, fusjoner, fisjoner o.l.),
  • Revisors førstehåndskunnskap om den aktuelle virksomhet eller det aktuelle virksomhetsområde,
  • Revisors eller tilknyttet persons know-how og fagkunnskap på den aktuelle jurisdiksjon eller regnskapsstandard.

5. En person tilknyttet revisor betyr enhver person som enten er partner eller ansatt i det samme selskapet som revisor, eller i et selskap formelt forbundet med revisor, herunder selskaper som yter juridisk bistand og bistand i forbindelse med transaksjoner.

6. Revisors honorar for arbeid som ikke relaterer seg til revisjon bør hvis mulig bestemmes på forhånd. Dersom et forhåndsbestemt eller et mulig honorar for et enkeltoppdrag som ikke relaterer seg til revisjon overgår 10 prosent av det totale revisorhonorar i foregående regnskapsår, skal revisors mandat avgjøres av styret i Selskapet. Selskapets ledelse skal holde styret informert om større oppdrag relatert til annet arbeid som blir gitt til revisor eller en person tilknyttet revisor.

7. Selskapets ledelse skal hvert år skaffe styret en oversikt over revisorhonorar inndelt i lovfestet revisjonsarbeid og arbeid som ikke er relatert til revisjon, der det aktuelle arbeidet som ikke relaterer seg til revisjon skal gå klart frem.