Instruks for valgkomiteen

1. Oppgaver

1.1 Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til styret, herunder forslag på styreleder og nestleder. Videre skal valgkomiteen avgi innstilling til generalforsamlingen om godtgjørelse til styrets medlemmer. Komitéen skal også innstille kandidater for valg til valgkomitéen.

2. Sammensetning, valg og godtgjørelse

2.1 Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Flertallet av komiteens medlemmer må være uavhengige av styret og ledelsen i Selskapet. Ikke mer enn ett komitémedlem kan være medlem av styret. Daglig leder og andre medlemmer av ledelsen i Selskapet kan ikke være medlemmer av valgkomitéen.

2.2 Valgkomitéens medlemmer, inkludert posisjonen som formann i komitéen skal velges av generalforsamlingen for to år av gangen. For å sikre kontinuitet skal medlemmenes valgperioder ikke være sammenfallende.

2.3 Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteen. Valgkomiteens kostnader bæres av selskapet.

3. Saksbehandlingsregler

3.1 Valgkomiteen er beslutningsdyktig når valgkomiteens leder samt minst ett ytterligere medlem er til stede.

3.2 Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra lederen og dessuten når et medlem,styreformannen eller daglig leder ber om det.

3.3 Fra komiteens møter føres det protokoll som underskrives av de tilstedeværende medlemmer.

3.4 Styrelederen og administrerende direktør skal, uten stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før komiteen avgir sin endelige innstilling.

3.5 I sitt arbeid kan valgkomiteen ta kontakt med ulike aksjonærgrupperinger og med styrets medlemmer. Valgkomiteen skal legge vekt på at styrets medlemmer har tilstrekkelige forutsetninger til å foreta selvstendige vurderinger av ledelsens saksfremlegg og selskapets virksomhet. Det skal også legges vekt på rimelig representasjon fra hvert kjønn og på styremedlemmenes uavhengighet i forhold til selskapet. De aktuelle kandidatene må være forespurt om de er villige til å påta seg vervet som styremedlem eller varamedlem.

4. Behandling av valgkomiteens innstilling

4.1 Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til styret skal gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside senest 21 dager før valgene skal finne sted og sendes aksjonærene senest to uker før valgene skal finne sted. Komitéens innstilling skal inneholde relevant informasjon om kandidatene.

4.2 Komiteens leder, eller den han/hun måtte bemyndige, fremlegger innstillingen for generalforsamlingen.