Eqology Kindlustusleping

Eqology AS turustab ja müüb toodet EQ Pure Arctic Oil. See on toidulisand, mis sisaldab küllastumata rasvhappeid. Oomega-3-rasvhapped on tunnustatud kui olulised elemendid igapäevases toitumises ning üldiselt on tõendatud nende positiivne mõju inimese tervisele. Mõned teadlased väidavad, et 1−5 grammi oomega-3-rasvhapete regulaarne tarvitamine võib pikendada oodatavat eluiga enam kui 5 aasta võrra.

Eqology kindlustuse definitsioonid ja tingimused


Eqology pakub teile selle lepingu alusel toote EQ Pure Arctic Oil regulaarse tarvitamise korral garantiid, et te ei haigestu südamelihaseinfarkti (eeldusel, et teil ei ole eelnevat haiguslugu, mis seda põhjustab). Kehtiva kindlustuse tingimuseks on toote EQ Pure Arctic Oil (vastavalt toote etiketil olevatele juhistele) regulaarne kasutamine 7 kuu jooksul. Käesolev pakkumine kehtib ühe aasta jooksul selle lepingu saamise kuupäevast arvates. Lepingut saab kindlustusperioodi viimase järelejäänud kolme kuu jooksul pikendada veel üheks aastaks eeldusel, et pikendamise nõuded on täielikult täidetud. Eqology AS võib selle kindlustuse tühistada igal ajal ilma lisaselgituste andmiseta.

Eqology kindlustus sõltub alljärgnevast


 • Isik peab olema vanuses 18−80 aastat;
 • Isikul ei tohi olla kunagi varem diagnoositud alljärgnevat:
  • Hüpertoonia;
  • Melliitdiabeet;
  • Südamelihaseinfarkt;
  • Ajuhalvatus;
  • Südamepuudulikkus;
  • Tromboos.

See muudab igasuguse kindlustuse kehtetuks


 • Isik ei tohi olla tarvitanud ega tarvitada ühtegi südameravimit ega antikoagulanti. See muudab kindlustuse kehtetuks.
 • Isikul peab olema meditsiiniliselt tõendatud dokument selle kohta, et tema oomega-6/oomega-3 suhe on kardiaalse juhtumi ajal 5,0 või väiksem. Ilma selleta on kindlustusleping kehtetu.
 • Isikul peab olema dokumentaalne tõend selle kohta, et tema oomega-6/oomega-3 suhe on pärast vähemalt 6-kuulist toote EQ Pure Arctic Oil regulaarset tarvitamist 5,0 või väiksem.
 • Garantiid saab pikendada pärast 12 kuu möödumist tingimusel, et kindlustatud isik on kehtiva 12-kuulise kindlustusperioodi viimase 3 kuu jooksul esitanud Eqology AS-ile sellise dokumentaalse tõendi testitulemuse kohta, mis on pdf-versioonis ning millel on näidatud, et oomega-6/oomega-3 suhe on 5,0 või väiksem, ning millel on näidatud testitulemused ja asjaomane testitud isik.

Millal kindlustusperiood algab?


Kindlustus hakkab kehtima alates toote EQ Pure Arctic Oil dokumentaalselt tõendatud regulaarse kasutamise seitsmenda kuu esimesest päevast, kusjuures oomega-6/oomega-3 suhe peab olema 5,0 või väiksem, nagu on tõendatud testis.

Millised tõendavad dokumendid on nõutavad kehtiva nõude esitamiseks?


 • Üksikasjalik ja allkirjastatud aruanne arstilt/haiglalt, kes ravis patsienti kardiovaskulaarse (ingl cardiovascular, CV) juhtumi ajal.
 • Aruanne, mis tõendab, et oomega-6/oomega-3 suhe alates kuuendast kuust (pärast alustamist tootega EQ Pure Arctic Oil) ja kardiovaskulaarse juhtumi ajal on 5:1 või väiksem.
 • Arstitõend selle kohta, et isikul ei ole enne kardiovaskulaarset juhtumit esinenud ühtegi selles dokumendis eespool kirjeldatud haigust. Selle aluseks on patsiendi meditsiinilised andmed.

Kui palju makstakse välja kehtiva nõude korral?


 • Eqology AS maksab Eqology kliendile, kes vastab kõigile nõuetele, ühekordse väljamaksena 2500 (kaks tuhat viissada) eurot. Selles punktis muutub kindlustus kehtetuks ning seda ei saa pikendada.
 • Eqology AS maksab Eqology Premium kliendile (need, kellel on Eqology Premium abonement) ühekordse väljamaksena 5000 (viis tuhat) eurot. Sellel hetkel muutub kindlustus kehtetuks ja seda ei saa pikendada.
 • Raha kantakse pangakontole, mille on nimetanud EQ klient või tema volitatud ja määratud esindaja, niipea kui EQ meditsiiniline kindlustusnõuete komisjon (EQ Medical Assurance Claims Board) on hinnanud kõiki esitatud meditsiinilisi dokumente ja kinnitanud, et need on täielikult rahuldavad ja kõik nõuded on täidetud.

Eqology poole pöördumiseks selle poliisiga seotud küsimuste korral või nõude esitamiseks:


Palun saatke e-kiri aadressil support@eqology.com, esitades kliendi nime ja ID.

arrowEQ Assurance Vorm