Instruks for daglig leder

1. Formål

1.1 Denne instruksen er vedtatt av styret i Eqology ASA («Selskapet») i henhold til allmennaksjelovens § 6-13 (2). Formålet med instruksen er å klarlegge myndighet ogansvarsområder for Selskapets ledelse.

2. Myndighet og ansvarsområder for daglig ledelse

2.1 Daglig ledelse skal følge retningslinjer og instrukser fastsatt av Selskapets styre.

2.2 Daglig leder er ansvarlig for den daglige drift av Selskapet.

2.3 Daglig leder representerer Selskapet utad i saker som har med Selskapets daglige drift å gjøre.

2.4 Den daglige drift av Selskapet innbefatter ikke saker av uvanlig karakter eller av avgjørende betydning for Selskapet.

2.5 Følgende saker skal alltid behandles av styret:

  • Kjøp eller salg av eiendeler med en samlet verdi av mer enn kr. 1 millioner.
  • Enhver kontraktsinngåelse for Selskapet med en kontraktsverdi av mer enn kr. 1millioner.
  • Innledning eller forlik av eventuelle søksmål eller voldgiftssaker som gjelder beløppå mer enn kr. 1 millioner.
  • Ethvert vedtak om å ta opp lån eller utstede garantier på vegne av utenforståendesom gjelder beløp større enn kr. 3 millioner.

2.6 Daglig leder har myndighet til å avgjøre saker av uvanlig karakter eller avgjørendebetydning, herunder saker som nevnt i 2.5, dersom styrets vedtak ikke kan avventes utenat det vil være til stor skade for Selskapet. Styret skal underrettes om avgjørelsen så rasktsom mulig.

2.7 Daglig leder skal påse at Selskapets virksomhet er i samsvar med alle gjeldende lover oghar en høy etisk standard.

2.8 Daglig leder skal påse at Selskapets regnskaper er i samsvar med gjeldende norske lover og regler og andre relevante bestemmelser, og at Selskapets verdier blir forsvarlig forvaltet.

2.9 Daglig leder skal ikke motta godtgjørelse fra noen andre parter i forbindelse med sitt arbeid for Selskapet.

3. Forpliktelser overfor styret

3.1 Daglig leder skal påse at styrets vedtak blir iverksatt.

3.2 Daglig leder er, i samarbeid med styrets formann, ansvarlig for å forberede saker som skal behandles av styret. Slike saker skal forberedes og presenteres på en slik måte at styret får tilstrekkelig grunnlag for sine vedtak.

3.3 Daglig leder skal minst en gang i måneden avgi rapport til styret om Selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling.

3.4 Styret kan til enhver tid kreve rapporter fra daglig leder om spesifikke saker.

3.5 Daglig leder har rett og plikt til å delta på styremøter og til å uttale seg, med mindre styret bestemmer noe annet fra gang til gang.

4. Inhabilitet

4.1 Daglig leder skal ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av saker som har slik særlig betydning for hans/hennes egen del eller for noen nærstående (jf. allmennaksjelovens §1-5) at han/hun må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse isaken.

4.2 Daglig leder skal heller ikke delta i diskusjoner om lån eller annen kreditt til han/henne selv eller nærstående eller om sikkerhetsstillelse for egen eller nærståendes gjeld.

5. Taushetsplikt

5.1 Daglig leder skal holde hemmelig alle opplysninger om Selskapets kontraktsforbindelser, økonomi, tekniske anordninger og produksjonsmetoder, bedriftsanalyser og beregninger, samt alle andre opplysninger om Selskapet som er unntatt offentligheten.