EQ K2+D3

Et anti-age vitamin som fremmer friske ben og blodkar

Tekst Hogne Vik
Foto istockphoto

I dag er det økende interesse for forskning og forståelse for den fysiologiske aldringsprosessen. Samtidig undersøkes både kjente og nye ingredienser, og deres mulig-heter for å påvirke aldring. Med økende alder får de fleste mennesker stivere blodårer, enten på grunn av tap av elastisitet og/eller forkalkninger i åreveggen.

Flere internasjonale studier viser at vitamin K2 har en gunstig effekt på elastisitet i åreveggene.

Vitamin K2 forsinker også utvikling av aldringsrelatert osteoporose (benskjørhet). Dette er gode nyheter for oss som er opptatt av helse, og som selv kan bidra til forebyggende egenomsorg – noe som kan gi et forlenget liv med økt livskvalitet.

Vitamin K – historie


Vitamin K ble oppdaget av dansken Henrik C.P. Dam ved Biokjemisk Institutt ved Københavns Universitet allerede tidlig i 1930-årene. Under eksperimentelle studier på kyllinger matet med en lavfett-diett fant han en inntil da ukjent faktor som var nødvendig for at blodet skal kunne koagulere. Det fettløselige vitaminet fikk navnet K-vitamin etter funksjonen: nødvendig for koagulasjon.

Noen år senere klarte den ­amerikanske forskeren Edward A. ­Doisy å bestemme den molekylære­ strukturen av vitamin K1 samt å ­syntetisere dette i laboratoriet. Senere ble det påvist at flere beslektede mole­kylære strukturer kunne ha samme funksjon – disse ble også kalt K-vitaminer (K1, K2). I 1943 delte Dam og Doisy Nobels pris i medisin for sine oppdagelser. Vitamin K er en fellesbetegnelse for en gruppe vitaminer med mer eller ­mindre felles molekylær struktur.

Studier av forskjellige matvarer


I dag vet vi mye om hvilken effekt vitamin K har. Enkelte befolkningsgrupper har et kosthold som inneholder­ mye større mengder vita-min K enn andre. I Japan er matretten Natto med høye konsentrasjoner av vitamin K2/MK-7, en tradisjonsrik rett som har vært spist i hundrevis av år.

I Europa har spesielt nederlendere vært aktive i vitamin K forskningen. Kanskje skyldes dette at Nederland er kjent for sine gode oster – ofte med sterk smak – og at befolkningen generelt sett spiser mye meieriprodukter­, oster inkludert. I USA har en til nå vært mest opptatt av vitamin K1. Forskningen fra de siste 10 årene har vist at den korte sirkulasjonstiden til vitamin K1 i kroppen betyr at dette vitaminet ikke gir tilstrekkelige positive helseeffekter for bein og arterier.

Vitamin K2 og benhelse


Ben dannes og brytes ned kontinuerlig så lenge vi lever, både for å kunne reparere små skader og for at kroppen skal kunne nyttiggjøre seg av de store kalsiumreservene som benmassen representerer for opprettholdelse av vitale funksjoner. I barndom og pubertet er oppbygningen større enn nedbrytningen. Etter ca. 25-35 års alderen snur dette til langsomt tap av både benstyrke­ og masse.

Flere viktige studier utført i Japan har identifisert at vitamin K2 (som menaquionone-7 eller MK-7) i Natto (bakterielt fermenterte soyabønner) har spesielt god effekt på benhelse. Kvinner fra områder i Japan med høyt konsum av Natto viste seg å ha mindre brudd og bedre benhelse enn sammenlignbare kvinner fra distrikter som spiser lite Natto. Per i dag er Natto den matretten som er målt til å ha det høyeste innholdet av vitamin K2/MK-7.

Studier fra Europa og USA har bekreftet funnene fra Asia: Vitamin K2 i MK-7 er den mest effektive formen for vitamin K for effekt på benhelse.

Vitamin K1 har også en slik effekt, men i svært liten grad sammenliknet med vitamin K2. Den hittil siste store kliniske studien med vitamin K2/MK-7 er fra Nederland – en dobbelt blind placebo-kontrollert studie med totalt 244 postmenopausale kvinner (Ref. Osteoporosis Int. 2013). Denne studien viser at vitamin K2/MK-7 er en viktig bidragsyter for å bevare benstyrken, men at det tar noe tid før en kan måle disse positive helseeffektene hos ellers friske mennesker. Først etter 2 års regelmessig bruk av vitamin K2/MK-7 er det i en systematisk studie dokumentert med røntgenbilder at det «naturlige» forfallet av benhelsen forsinkes.

Nylig publiserte kliniske studier om vitamin K1 og K2 viser at vitamin K2/MK-7 har god effekt på benhelse og er mer effektiv enn vitamin K1. Vitamin K2/MK-7 er et forebyggende kosttil-skudd som bør tas regel­messig og over lang tid for å redusere risikoen for ut- vikling av aldersrelaterte endringer i bensubstansen – som igjen kan føre til osteoporose.

Vitamin K2 og hjerte- og karhelse


Den såkalte «Rotterdamstudien» ble publisert i 2004. Den vitenskapelige artikkelen som viser at vitamin K2 reduserer risikoen for å få hjerte-kar sykdommer, er en av omtrent 1.000 artikler som er publisert fra undersøkelser gjort i en befolkning i et distrikt i den nederlandske byen Rotterdam. Allerede på slutten av 1980-tallet ble nesten 8.000 menn og kvinner over 55 år rekruttert til første fase av denne befolkningsstudien. Hensikten var å studere en befolkning over mange år for å se på livsstilsfaktorer som kunne påvirke helse, sykdom og dødsårsaker, med særlig fokus på hjerte- og karsykdommer og kreft. Siden 1990 er det rekruttert inn flere og flere mennesker til denne studien. Per 2008 var ca. 15.000 mennesker (45 år og eldre) inkludert. I studien fra 2004 ble ca. 4.800 menn og kvinner (som i utgangspunktet var friske) fulgt over en ti-årsperiode med hensyn til utvikling av hjerte- og karsykdom og død i relasjon til matinntak av vitamin K1 og vitamin K2.

Resultatene viste en klar sammenheng mellom matinntak av de høyeste dosene av vitamin K2 og redusert risiko for hjerte- og karsykdom, samt død av slike sykdommer.

Til tross for at vitamin K1 ble spist i langt større mengder enn vitamin K2, fant ikke forskerne en slik beskyttende sammenheng mellom vitamin K1 og hjerte- og karhelse. Funnene i denne delen av ­Rotterdam- studien ble bekreftet i en annen stor befolkningsstudie, også fra Nederland (PROSPECT-EPIC-cohort; Utrecht). Denne studien omfatter mer enn 16.000 kvinner som ved rekrutteringstidspunktet var hjerte- og karfriske og i alderen 49-70 år.

Kvinnene er fulgt over en 8-årsperiode og viste samme trend: selv ­etter justering for tradisjonelle hjerte- og kar risikofaktorer som alder, overvekt, ­røyking, høyt alkoholinntak, diabetes­ o.l. var det en klar sammenheng mellom høyt matinntak av vitamin K2 og redusert risiko for hjerte- og karsykdommer. Vitamin K1 viste heller ikke i denne ­studien samme gode effekt som vitamin K2.

Blant et utvalg av 564 post-­meno­pausale kvinner fra denne studien ble det også funnet at kvinner som spiste mest vitamin K2-rik mat hadde mindre kalsifisering i hjertekransarteriene – en tilstand som gir stivere blodårer og som blant annet kan føre til hjerteinfarkt. Flere andre studier har nå vist samme resultat: inntak av mat med høyt innhold av vitamin K2 (visse meieriprodukter/fermenterte oster og gjærede soyabønner/natto) har en positiv effekt på hjerte- og karhelsen. Den foreløpig siste kjente kliniske studien med vitamin K2/MK-7 viser at vitaminet reduserer stivheten i blodåreveggen – såkalt arteriell stivhet. Arteriell stivhet er vist i en rekke studier å være en uavhengig risikofaktor for utvikling av hjerte- og karsykdom med økende alder. Tap av elastisitet i blodåreveggen henger sammen med risiko for høyt blodtrykk, et fenomen som rammer store deler av den eldre befolkning.

En studie som i februar 2015 ble publisert i Thrombosis and Haemostasis viste at de 120 kvinner som spiste vitamin K2/MK-7 i en tre-årsperiode viste redusering­ av arteriell stivhet mens samme ­antall kvinner som fikk placebo (kapsler uten vitamin K2) fikk økt arteriell stivhet. Da arteriell stivhet utvikles over tid, er det viktig at slike studier gis lang nok tid for at effekten kan manifestere seg.

Studien er utført under kontrollerte betingelser og bekrefter de tidligere omtalte positive effektene: regelmessig inntak av vitamin K2 synes å redusere risikoen for utvikling av hjerte- og kar-problemer. Denne studien viser at kvinner som allerede har fått stive blodårer kan redusere denne utviklingen med hjelp av vitamin K2.

Hvem trenger egentlig vitamin k2?


De forskningsresultater som er publisert det siste ti-året har dokumentert at vitamin K2 er en viktig bidragsyter i oppbyggingen av bensubstansen i oppveksten, bidrar til at vi har sterke ben gjennom et normalt liv og reduserer risikoen for at vi blir osteoporotiske – benskjøre. I tillegg er det dokumentert at regelmessig inntak av vitamin K2 bidrar til å holde blodårene våre fleksible – noe som igjen reduserer faren for å utvikle høyt blodtrykk og få hjerte-kar sykdommer.

Konklusjonen burde være enkel: alle mennesker – fra barndom til livets slutt – vil få en bedre livskvalitet og redusere risikoen for å pådra seg benbrudd og hjerte-kar sykdommer – med et daglig, forebyggende inntak av vitamin K2.

Godkjente helse-påstander i EU

 GOOD FOR YOUR CIRCULATION_89px VITAMIN K2: BRA FOR DIN BLODSIRKULASJON/KARDIOVASKULÆRE HELSE
Vitamin K bidrar til normal blodlevring.
 GOOD FOR YOUR BONES_89px BRA FOR SKJELETTET DITT
Vitamin K bidrar til vedlikehold av et normalt skjelett.
 GOOD FOR YOUR BONES_89px VITAMIN D3:BRA FOR SKJELETTET DITT
Vitamin D bidrar til vedlikehold av et normalt skjelett.
 GOOD FOR YOUR BLOODCONCENTRATION_89px BRA FOR KALSIUMKONSETRASJONEN I BLODET
Vitamin D bidrar til normal absorpsjon/utnyttelse av kalsium og fosfor. Vitamin D bidrar til normalt kalsiumnivå i blodet.
 GOOD FOR YOUR TEETH_89px BRA FOR TENNENE DINE
Vitamin D bidrar til vedlikehold av normale tenner.
 GOOD FOR YOUR IMMUNE RESPONS_89px BRA FOR DITT IMMUN FORSVAR
Vitamin D bidrar til normal funksjon av ditt immunforsvar.
 GOOD FOR YOUR NORMAL_89px BRA FOR DIN NORMALE VEKST & UTVIKLING
Vitamin D bidrar i celledelingsprosessen.