Záručná Zmluva Spoločnosti Eqology

Spoločnosť Eqology AS sa zaoberá distribúciou a predajom výrobku EQ Pure Arctic Oil. Jedná sa o výživový doplnok obsahujúci nenasýtené mastné kyseliny omega-3. Mastné kyseliny omega-3 sa považujú za dôležitú súčasť každodennej diéty a ich pozitívny vplyv na zdravie je všeobecne dokázaný. Niektorí vedci tvrdia, že pravidelné každodenné prijímanie 1 – 5 gramov mastných kyselín omega-3 môže predlžiť priemernú dĺžku života o viac ako 5 rokov.

Definície a záručné podmienky spoločnosti Eqology


V rámci tejto zmluvy spoločnosť Eqology Vám, osobe, ktorá pravidelne prijíma výrobok EQ Pure Arctic Oil, zaručuje, že nedostanete infarkt myokardu (pod podmienkou, že nemáte takéto udalosti vo Vašej histórii chorôb). Vyššie uvedená záruka platí pod podmienkou, že budete používať výrobok EQ Pure Arctic Oil (v súlade s odporučením na príbalovom letáku) pravidelne, počas 7 mesiacov. Táto ponuka platí počas jedného roka odo dňa, kedy ste dostali túto zmluvu. Zmluva môže byť predĺžená o ďalší rok počas troch posledných mesiacov záručnej doby, pod podmienkou, že budú splnené všetky požiadavky týkajúce sa predĺženia zmluvy. Spoločnosť Eqology AS môže zrušiť túto záruku, v akomkoľvek momente, a to bez predloženia ďalších vysvetlení.

Záruka spoločnosti Eqology závisí od nasledujúcich podmienok


 • Daná osoba musí mať 18 až 80 rokov;
 • U danej osoby nemohol/-a/-o byť skôr diagnostikovaný/-á/-é:
  • arteriálna hypertenzia;
  • diabetes;
  • infarkt myokardu;
  • mozgová príhoda;
  • srdcové zlyhanie;
  • trombóza.

To spôsobí zrušenie záruky


 • Daná osoby nesmela/nesmie prijímať žiadne lieky na srdce a antikoagulanciá. To spôsobí zrušenie záruky.
 • Daná osoba musí mať lekársky zdokumentovaný pomer omega-6/omega-3, ktorý predstavuje vo chvíli kardiologickej príhody 5,0 alebo menej. V opačnom prípade je záručná zmluva neplatná. Je to pre nás prirodzené.
 • Daná osoba musí dosiahnuť a zdokumentovať hodnotu pomeru omega-3/omega-6, ktorá predstavuje 5,0 alebo menej po aspoň 6 mesiacoch pravidelného používania výrobku EQ Pure Arctic Oil.
 • Záruka môže byť predĺžená pod 12 mesiacoch, pokiaľ osoba, ktorej bola poskytnutá, dodá spoločnosti Eqology AS súbor PDF, ktorý dokazuje výsledky vyšetrení, podľa ktorých pomer omega-6/omega-3 predstavuje 5,0 alebo menej v období posledných troch mesiacov 12-mesačnej záručnej doby. Navyše musí súbor PDF obsahovať údaje pacienta a vysvetlenia týkajúce sa výsledkov.

Kedy začína záručná doba?


Záručná doba bude platiť od prvého dňa siedmeho mesiaca dokázaného, pravidelného používania výrobku EQ Pure Arctic Oil pri súčasnom pomere omega-6/omega-3 predstavujúcom 5,0 alebo menej, podľa vyšetrenia.

Aká doplňujúca dokumentácia sa vyžaduje pre podanie oprávnenej reklamácie?


 • Úplná, podrobná a podpísaná správa od lekára/nemocnice, ktorý liečil pacienta počas kardiovaskulárnej príhody.
 • Správa odkazujúca pomer omega-6/omega-3 od šiesteho mesiaca (po zahájení prijímania výrobku EQ Pure Arctic Oil) a vo chvíli kardiovaskulárnej príhody, potvrdzujúca pomer 5:1 alebo nižší.
 • Potvrdenie od lekára, že daná osoba, pred kardiovaskulárnou príhodou, netrpela žiadnym z vyššie uvedených ochoreních, čo potvrdzuje zdravotná dokumentácia pacienta.

Aká čiastka bude vyplatená v prípade oprávnenej reklamácie?


 • Spoločnosť Eqology AS vykoná, v prospech zákazníka, ktorý splní všetky požiadavky, jednorazovú výplatu čiastky 2 500 eur (dvetisíc päťsto). Po takejto príhode záruka bude zrušená bez možnosti ju predlžiť.
 • Spoločnosť Eqology AS vykoná, v prospech zákazníka premium (ktorý je prihlásený na odber služby Eqology Premium), jednorazovú výplatu čiastky 5 000 eur (päťtisíc). Po takejto príhode záruka bude zrušená bez možnosti ju predlžiť.
 • Peniaze budú odoslané na účet uvedený zákazníkom spoločnosti EQ alebo jeho oprávneného a ustanoveného zástupcu – okamžite po vyhodnotení a schválení celej dodanej lekárskej dokumentácie Radou pre záručné reklamácie spoločnosti EQ, pri čom aj ona musí byť plne presvedčená, že boli splnené všetky podmienky.

Pre kontakt so spoločnosťou Eqology pri akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa tejto politiky alebo ak chcete podať reklamáciu:


Pošlite e-mailovú správu na adresu support@eqology.com, pri čom uveďte meno, priezvisko a identifikátor.

arrowFormulár EQ Assurance