Zapisz się, by otrzymywać nasz newsletter.

1440x600_header_2

Regulamin

Niniejszy regulamin zakupów odnosi się do wszystkich przypadków sprzedaży produktów z witryny eqology.com na rzecz nabywców. Regulamin zakupów oraz zamówienie – potwierdzone dowodem zamówienia – stanowią całość podstawy umownej zakupu.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z obsługą klienta.

1. Warunki ogólne
1.1. Regulamin zakupów oraz zamówienie – potwierdzone dowodem zamówienia – stanowią całość podstawy umownej zakupu.

1.2. Zakup produktów w sklepie internetowym możliwy jest przy użyciu karty kredytowej lub usług płatniczych udostępnianych przez firmę Adyen.

1.3. Osoby niepełnoletnie nie mogą zawierać wiążących umów sprzedaży bez zgody opiekuna prawnego. Wiążące umowy sprzedaży mogą być zawierane jedynie przez osoby w wieku powyżej 15 lat.

1.4. Zakup towarów przez konsumenta regulowany jest między innymi norweskimi ustawami dotyczącymi: zakupów konsumenckich, prawa do rozwiązania umowy, marketingu, danych osobowych, handlu elektronicznego i zakupów kredytowych. Dodatkowe informacje dotyczące praw i obowiązków nabywcy znajdują się pod stosownymi odnośnikami. Wymóg zachowania formy pisemnej w przypadkach wskazanych w niniejszej umowie spełnia korespondencja przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

1.5. Eqology ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa.


2. Strony
2.1. Niniejsza umowa ma charakter indywidualny i dotyczy wyłącznie nabywcy. Oznacza to, że to na nabywcy spoczywa obowiązek przestrzegania jej zapisów oraz że nie uzyskawszy specjalnego pisemnego pozwolenia od Eqology, nabywca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z tej umowy osobie trzeciej. Zapis ten obowiązuje również wówczas, gdy nabywca przekazuje otrzymany produkt lub produkty komuś innemu.

2.2. W przypadku produktów zakupionych i wysłanych ze sklepu internetowego:
Sprzedawcą jest: Eqology.no AS
Sklep internetowy w witrynie eqology.com jest obsługiwany przez:
Eqology.no AS
Adres: Eqology.no AS, Lilleakerveien 2B, 0283 OSLO, Norwegia. Numer ewidencji: NO-988 393 495MVA.

2.3. Nabywca to osoba prywatna zarejestrowana jako klient Eqology.
W przypadku klientów biznesowych obowiązują osobne warunki.


3. Zamówienie i umowa
(i) formularz umowy z danymi osobowymi nabywcy („umowa subskrypcyjna”);
(ii) warunki danej subskrypcji określające, co ma zastosowanie
w przypadku konkretnego abonamentu;
(iii) zapisy zawarte w innych dokumentach, do których odnosimy się w niniejszych warunkach ogólnych,
np. cenniki (aktualne cenniki można znaleźć w witrynie eqology.com);
(iv) warunki ogólne (niniejszy dokument).

Jeśli między ww. dokumentami zaistnieją sprzeczności, w pierwszej kolejności zastosowanie będą miały zapisy zawarte w dokumencie wymienionym w punkcie (i), w drugiej kolejności – zapisy zawarte w dokumencie wymienionym w punkcie (ii) itd.
Jeśli już istnieje umowa, tj. umowa inna niż dokumenty wymienione powyżej,
zastosowanie będzie mieć już istniejąca umowa.

3.1. Umowa obowiązuje od momentu, w którym nabywca zaakceptuje umowę za pośrednictwem internetu.

3.2. Jeśli nie ma zastosowania żadna inna umowa pisemna i jeśli wybrano subskrypcję, umowa obowiązuje przez okres, w którym opłaconych ma zostać 6 faktur, czyli najczęściej przez 6 miesięcy.

3.3. Zamówienie staje się wiążące wówczas, gdy jest zarejestrowane i przekazane do naszego systemu zamówień. Zamówienie jest dla nas wiążące, jeśli nie obejmuje produktów spoza asortymentu oferowanego w sklepie internetowym oraz nie jest sprzeczne z naszymi działaniami marketingowymi lub innymi.

3.4. Gdy otrzymamy zamówienie, do nabywcy zostanie automatycznie wysłany e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Prosimy o uważne zapoznanie się z wiadomością i upewnienie się, że dane się zgadzają.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania części lub całości zamówienia, jeżeli zamawiany przez nabywcę produkt jest wyprzedany. Kontaktujemy się wówczas z nabywcą i w razie możliwości oferujemy alternatywny produkt.

3.5. Zmiany cen produktów dokonane po zamówieniu, a niewynikające z błędu, nie działają wstecz. Eqology ma prawo anulować lub odrzucić zamówienie, jeżeli wystąpił istotny błąd typograficzny (np. literówka w witrynie lub druku) lub błąd automatycznego obliczania ceny. Nie ma w takiej sytuacji znaczenia to, czy nabywca otrzymał potwierdzenie zamówienia lub inną podobną wiadomość. Tego rodzaju błędy muszą zostać naprawione w rozsądnym czasie po ich odkryciu.

3.6. Jeśli nabywca nie odbierze paczki ani nie wykona żadnych innych właściwych czynności, Eqology nie otrzyma informacji dotyczącej powodu niepodjęcia przesyłki. Oznaczać to będzie niespełnienie przez nabywcę wymogów opisanych w ustawie o prawie do rozwiązania umowy.

WAŻNE! Zwrot paczki nie jest równoznaczny z anulowaniem subskrypcji.

Po dokonaniu zwrotu prosimy o kontakt z działem obsługi klienta, aby rozwiązać sprawę.


4. Informacje dostępne w witrynie eqology.com
4.1. Zależy nam na tym, aby udostępniać nabywcom możliwie najpoprawniejsze informacje o naszych produktach. Nie wyklucza to możliwości zaistnienia błędów typograficznych (np. literówek), w wyniku których niemożliwa będzie realizacja dostawy w zgodzie z informacjami zawartymi w sklepie internetowym, materiałach marketingowych lub innych. Informacje dotyczące poszczególnych produktów pochodzą od naszych dostawców i również mogą zawierać błędy. Zdjęcia lub wizualizacje w naszych materiałach także mogą różnić się od faktycznego wyglądu produktów.


5. Ceny
5.1. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT (jego wysokość może różnić się w zależności od kraju). Nabywca zostanie poinformowany o całkowitym koszcie zakupu przed złożeniem zamówienia. Nasze oferty są aktualne tak długo, jak towar jest dostępny w magazynach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych cen w wyniku zmian cen po stronie naszych dostawców.

5.2. W przypadku zamówienia subskrypcji koszt samej subskrypcji nie wzrośnie. Nabywca będzie musiał opłacić jedynie koszt produktów i przesyłki. Cena produktu będzie najniższą ceną dostępną w naszych kanałach sprzedażowych w momencie wygenerowania zamówienia produktu w ramach subskrypcji. Cena wysyłki będzie równa standardowej cenie wysyłki wskazanej w witrynie eqology.com.


6. Płatności
6.1. Nabywca zobowiązany jest uiścić wszystkie opłaty subskrypcyjne, opłaty za monit oraz inne stosowne opłaty. Zobowiązany jest także pokryć koszty usług, z których skorzystał, takich jak dostawa, oraz koszty zakupów dokonanych za pośrednictwem naszej strony internetowej lub innych artykułów nabytych w związku z wykupioną przez siebie subskrypcją. W przypadku pojawienia się wątpliwości co do poprawności naliczonych opłat należy skontaktować się z Eqology w najwcześniejszym możliwym terminie.

6.2. Wszelkie podatki, np. podatek VAT, muszą być opłacone przez nabywcę i zostaną one dodane do faktury.

6.3. Wszystkie transakcje dokonywane są za pośrednictwem dostawców usług płatniczych spełniających standardy bezpieczeństwa. Eqology korzysta z usług Adyen. Dane kart płatniczych oraz transakcji nie są przechowywane w witrynie eqology.com. Zakup produktów w sklepie internetowym możliwy jest przy użyciu usług płatniczych udostępnianych przez firmę Adyen.


7. Rozwiązanie umowy
7.1. Umowę subskrypcyjną można rozwiązać najwcześniej po uiszczeniu wszystkich opłat subskrypcyjnych i pokryciu kosztów związanych z pierwszą przesyłką.

7.2. Nabywca może zgłosić zamiar rozwiązania umowy wraz z upływem okresu jej obowiązywania, po wygenerowaniu i opłaceniu 5 zamówienia. Jeśli nabywca nie rozwiąże umowy w odpowiednim terminie przed upływem okresu jej obowiązywania, subskrypcja zostanie przedłużona – obowiązywać będą podobne warunki oraz 30-dniowy okres wypowiedzenia.

7.3. W przypadku anulowania subskrypcji przed upływem okresu obowiązywania umowy Eqology zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za rozwiązanie umowy w wysokości 250 PLN za subskrypcję. Aby rozpocząć proces anulowania subskrypcji, należy skontaktować się z działem obsługi klienta Eqology.8. Dostawa
8.1. Czas dostawy naszych produktów wynosi standardowo od 2 do 5 dni roboczych od opłacenia zamówienia w całości. Nabywca jest informowany o możliwych metodach dostawy w witrynie eqology.com przed dokonaniem płatności. Podany czas realizacji zamówienia jest orientacyjny i może różnić się od faktycznego między innymi ze względu na dni wolne od pracy lub zdarzenia losowe. Wiadomość e-mail z informacjami potrzebnymi do śledzenia przesyłki zostanie wysłana do Ciebie w momencie odebrania paczki przez kuriera. Aktualne informacje o warunkach dostawy obowiązujących w Twoim kraju znajdziesz tutaj.

8.2. Do momentu, w którym nabywca otrzyma paczkę, podejmie ją w punkcie odbioru lub udzieli zgodę na umieszczenie jej w depozycie, odpowiedzialność za produkt ciąży na Eqology. W przypadku gdy nabywca nie odbierze produktu w ustalonym terminie, odpowiedzialność za produkt będzie ciążyć od tego momentu na nabywcy. Zapis ten obowiązuje wówczas, gdy nabywca jest lub powinien być świadomy, że produkt można odebrać w punkcie odbioru.

8.3. Jeśli produkty zostaną zwrócone do magazynu wskutek zaniedbania nabywcy (np. z powodu podania nieprawidłowego adresu dostawy lub nieodebrania przesyłki w punkcie odbioru w określonym czasie), Eqology zastrzega sobie prawo do naliczenia standardowej opłaty za ponowną przesyłkę związaną z ponownym nadaniem zamówionych produktów na ten sam lub alternatywny adres wskazany przez nabywcę.

8.4. Kwota standardowej opłaty za ponowną przesyłkę jest określana przez Eqology i może różnić się w zależności od rozmiarów i wagi paczki, adresu dostawy i innych stosownych czynników. Informacja o ww. kwocie zostanie przekazana nabywcy w momencie przygotowania produktów do ponownej wysyłki, a opłatę będzie należało uiścić przed ich nadaniem.

8.5. W przypadku wyboru opcji dostawy do skrzynki pocztowej może okazać się, że paczka ma zbyt duże gabaryty. Paczka zostanie wówczas przekazana do najbliższego punktu odbioru, o czym nabywca zostanie powiadomiony przez firmę kurierską.

8.6. W momencie odbioru przesyłki nabywca powinien sprawdzić, czy jej zawartość zgadza się z zamówieniem i czy stan produktów nie budzi zastrzeżeń.

8.7. Wszystkie produkty podlegają gwarancji ze strony dostawcy i ze strony producenta. Stan niektórych towarów może ulec pogorszeniu w bardzo wysokich lub niskich temperaturach. W razie jakichkolwiek pytań związanych z dostawą prosimy o kontakt z działem obsługi klienta w ciągu 14 dni. W większości przypadków prosimy o dostarczenie zdjęć lub innych dokumentów związanych z wadą/uszkodzeniem oraz o zachowanie przesyłki do czasu otrzymania wiadomości od działu obsługi klienta.

9. Zastaw
9.1. Eqology posiada prawo zastawu na dostarczanych produktach (tj. zachowuje do nich tytuł prawny) tak długo, jak nabywca nie opłaci w całości kwoty zakupu wraz z ewentualnymi odsetkami lub innymi kosztami (por. norweska ustawa o zastawie § 3–4, por. tamże § 3–22).

10. Reklamacje
10.1. Jeśli nabywca zauważy lub powinien był zauważyć błąd lub wadę produktu, musi on w ciągu 14 dni zawiadomić dział obsługi klienta o zamiarze złożenia reklamacji.

10.2. Jeśli nabyty produkt faktycznie jest wadliwy, a reklamacja została złożona w ciągu 14, nabywca ma prawo zażądać:
– korekty zamówienia lub ponownej przesyłki,
– anulowania zakupu (WAŻNE – anulowanie zakupu nie skutkuje anulowaniem całej subskrypcji),
– wymiany produktu,
– zwolnienia z obowiązku dokonania płatności.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w norweskiej ustawie o zakupach konsumenckich.


11. Prawo do rozwiązania umowy
11.1. Na mocy norweskiej ustawy o prawie do rozwiązania umowy nabywca ma prawo anulować zakup większości produktów i niektórych usług. Prawo to wymaga poinformowania sprzedawcy o zamiarze rozwiązania umowy w ciągu 14 dni od otrzymania produktu (jest to okres wypowiedzenia umowy). Zamiar ten można wyrazić w załączonym formularzu rozwiązania umowy lub poprzez kontakt z działem obsługi klienta.

11.2. Produkty, z których nabywca zrezygnuje, muszą zostać zwrócone Eqology w rozsądnym terminie, nie później niż 14 dni po otrzymaniu ich przez nabywcę. Koszt wysyłki zwrotnej pokrywa nabywca. Jej cena odpowiada aktualnej cenie usługi u danego partnera logistycznego Eqology. Jeśli to możliwe, produkt powinien zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu i opatrzony formularzem rozwiązania umowy.

11.3. Jeśli nabywca odmówi przyjęcia przesyłki i wniesie o zwrot pieniędzy, naliczona zostanie opłata pokrywająca koszty związane ze zwrotem produktów i środków. Opłata za zwrot nieprzyjętych przesyłek wynosi 19,90 PLN.

11.4. Jeśli nabywca nie zwróci kompletnego pakietu otrzymanego w ramach subskrypcji lub zamówionego w ramach opcji Pre-Paid/Extension, Eqology zwróci koszt pakietu subskrypcyjnego/Pre-Paid pomniejszony o cenę regularną produktów, które zostały przez nabywcę zachowane lub zużyte.

WAŻNE! Zwrot przesyłki nie jest równoznaczny z anulowaniem subskrypcji.

11.5. Zobowiązujemy się zwrócić nabywcy wszelkie uiszczone opłaty, w tym tę za przesyłkę. Zapis ten obowiązuje jednak jedynie w wypadku zwrotu całości zakupu. Zwrot środków nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas zwracanych produktów.

11.6. Prawo do rozwiązania umowy nie ma zastosowania w przypadku :
– następujących po sobie zamówień w ramach subskrypcji w okresie obowiązywania umowy (zamówienia w ramach subskrypcji mogą zostać anulowane wyłączne po pierwszej dostawie);
– biletów na wydarzenia;
– przesyłki zaplombowanych towarów, które ze względów higienicznych nie mogą zostać zwrócone, lub gdy plomba została zerwana po dostarczeniu do nabywcy;
– produktów szybko psujących się lub o krótkim terminie ważności;
– niezawiadomienia sprzedawcy przez nabywcę o zamiarze skorzystania z prawa do rozwiązania umowy.

11.7. Więcej informacji na ten temat znajduje się w norweskiej ustawie o prawie do rozwiązania umowy.


12. Dane osobowe
12.1. Pracownicy Eqology są zobowiązani do zachowania poufności. Gdy nabywca kupuje produkty w naszym sklepie, musi udostępnić nam swoje imię i nazwisko, adres oraz adres e-mail, abyśmy mogli bezpiecznie dostarczyć zamawiane produkty lub skontaktować się z nabywcą w sprawie zamówienia. Informacje te muszą również być przechowywane do celów księgowych i podatkowych lub w związku z obsługą zwrotów.

12.2. Gromadzimy i przechowujemy również informacje dotyczące tego, jakie strony, kategorie i produkty wyświetlają oraz wyszukują nabywcy, tak by ułatwić im korzystanie ze sklepu. Danych tych nie można przypisać do konkretnej osoby. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

12.3. Eqology nie ma dostępu do informacji o numerach kart płatniczych w zakresie szerszym niż konieczny do skutecznego rozwiązywania problemów z płatnościami, anulowaniem blokady środków i kredytowaniem.
Jeśli nabywca dokona rejestracji w naszej witrynie, ma on możliwość zapisania danych płatniczych oraz adresu dostawy, tak aby w przyszłości móc kupować jeszcze szybciej.

12.4. Eqology nie sprzedaje danych osobowych osobom trzecim, nie przekazuje im takich informacji ani nie wymienia ich z nimi. Wyjątkiem są określone przez prawo przypadki, w których wymagane jest udostępnienie informacji organom publicznym.

12.5. Nabywca ma prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania danych osobowych,
• usunięcia danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• przeniesienia danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.


13. Okoliczności nadzwyczajne
13.1. Spółka Eqology jest odpowiedzialna za niemożność użytkowania produktu jedynie wówczas, gdy jest on wadliwy lub nie zostanie dostarczony. Zapis ten nie ma jednak zastosowania, jeśli Eqology jest w stanie wykazać, że taka sytuacja wynika z okoliczności, na które Eqology nie ma wpływu wówczas, gdy uniknięcia lub ominięcia ich skutków nie można było zasadnie oczekiwać od Eqology.

13.2. Eqology nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie wynikające z wad towarów, chyba że owe szkody pośrednie wynikają z rażącego zaniedbania Eqology.

13.3. Warunki zakupów konsumenckich nie mogą być mniej korzystne niż te określone w norweskiej ustawie o zakupach konsumenckich.


14. Zmiana regulaminu
14.1. Eqology zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, także w wyniku zmian legislacyjnych.


15. Siła wyższa
15.1. Eqology nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i pośrednie poniesione przez nabywcę w wyniku siły wyższej, tj. m.in. strajku, lockaut’u, wojny, pożaru, katastrofy i przestoju w dostawie usług telekomunikacyjnych lub prądu. W przypadku trwałego charakteru takich zdarzeń zakup może zostać anulowany w całości lub w części. Jeśli zdarzenie ma charakter przejściowy, strony mogą wnieść o przesunięcie terminu dostawy.


16. Rozwiązywanie sporów i prawo właściwe
16.1. Spory dotyczące niniejszego regulaminu oraz innych powiązanych przepisów, a także odpowiednich stosunków prawnych podlegają jurysdykcji sądów powszechnych, a właściwy do ich rozpatrywania jest sąd rejonowy w Oslo.